Atradimų ir sėkmės mokykla!

100-metį mininti Tauragės Martyno Mažvydo progimnazija - Atradimų ir sėkmės mokykla!

Tauragės Martyno Mažvydo progimnazija -  mokykla, siekianti bendro tikslo – pokyčio geros mokyklos link! Mokyklos duris kasdien praveria apie 800 ugdytinių, kuriuos moko 52 mokytojai,  7 pagalbos mokiniui specialistai, 13 ugdymo aplinkos darbuotojų. Progimnazijai vadovauja direktorius Remigijus Masteika, dirba trys pavaduotojai ugdymui.

 

Mokykloje, kurioje kiekvieno mokinio buvimas prasmingas, įgyvendinama labai daug ugdymo  ir  kūrybinių iniciatyvų. Joje kasmet vykdomi tarptautiniai projektai. Nuo 2019 m. vėl pradėti vykdyti du  projektai: Erasmus+“ KA1 programos – mobilumas  mokymosi tikslais projektas „Mokykla vaikui“, kurio tikslai:  gerinti mokinių poreikių tenkinimą neformaliojo vaikų švietimo veikloje; tęsti ir stiprinti ugdomojo proceso integraciją taikant CLIL metodiką, ir  „Erasmus+“ KA2 tarpmokyklinių strateginių partnerysčių projektas „EKO-LOGIKA“. Projekto partnerės šalys: Italija, Graikija, Portugalija, Danija. Projekto tikslai, susieti su progimnazijos vizija - orientuotis į STEAM karjerą; skatinti inovacijų diegimą tobulinant ugdymo procesą; tobulinti mokytojų įgūdžius kuriant novatoriškas  ugdymo priemones, metodus; didinti mokinių supratimą apie pasaulinius aplinkos iššūkius. Dalyvaujama ir nacionalinėje iniciatyvoje, siekiančioje  tobulinti   ugdymo įstaigų vadybos praktiką bei besimokančiųjų mokymosi kokybę „Lyderių laikas 3“. Kartu su kitomis Tauragės rajono mokyklomis įgyvendinamas pokyčio projektas „Vaikui. Kaip išsaugoti norą mokytis?“. Bendradarbiaujant su Klaipėdos „Gabijos“ progimnazija,  įgyvendinamas Europos socialinio fondo finansuojamas projektas „Lietuvių kalbos mokausi kitaip“. Projekto tikslas – pagerinti 8 klasės mokinių rašymo lietuvių kalba pasiekimus sukuriant elektroninių užduočių, skirtų atlikti planšetiniais kompiuteriais, sistemą.

Išskirtinis dėmesys progimnazijoje  skiriamas emocinių ir socialinių įgūdžių ugdymui diegiant prevencines programas „Zipio draugai“, „Antras žingsnis“, „Paauglystės kryžkelės“. Informacinių technologijų ugdymo turinio diegimas pradiniame ugdyme orientuotas į mokinių ateities kompetencijas. Nuo pirmos klasės mokiniai  turi galimybę susipažinti su naujausiomis technologijomis, mokytis programuoti, kurti inžinerinius sprendimus, ugdytis kūrybiškumą, kritinį mąstymą ir kitas būtinas kompetencijas. Siekiant intensyvinti ugdymo procesą ir mažinti mokinių mokymo(si) krūvį, organizuojamos dvi to paties dalyko pamokos pagrečiui.

Progimnazijoje (buvusioje privačioje gimnazijoje, Tauragės 1-ojoje vidurinėje (pagrindinėje) mokykloje) jau nuo 1920 m. rugsėjo 20 dienos, kai Šilalės gatvėje, privačiame name, dviejuose kambariuose buvo atidarytos dvi gimnazijos klasės, kuriama dinamiška ir atvira ugdymosi aplinka. Prisimenant istoriją,  1921–1922 metais mokykla išsikėlė į privatų namą dabartinėje Prezidento gatvėje, kuriame pradėjo veikti keturklasė gimnazija, išleidusi dvi laidas. 1925 metais privati gimnazija pertvarkyta į valstybinę komercinę mokyklą, persikėlusią į pilies patalpas. Nuo 1936 m. komercinė mokykla įgijo Tauragės valstybinės gimnazijos statusą, joje dirbo 22 mokytojai, mokėsi 304 mokiniai. 1940 m. mokykla pavadinama 1-ąja vidurine. Tais metais į pirmą klasę atėjo 150 mokinių. 1941 m., prasidėjus vokiečių okupacijai, mokyklą iškraustė iš pilies. Gimnazija buvo išskaidyta po miestą, mokytojai su mokiniais glaudėsi kur galėjo. Buvo suformuota 14 klasių su 504 mokiniais. 1944 m. gimnazija įsikūrė Tauragės mokytojų seminarijos patalpose. Joje dirbo 26 mokytojai, 17 klasių mokinių mokėsi dviem pamainomis, o klasėse buvo net iki 60 mokinių. Nuo 1949–1950 m. mokykla pagal vyriausybės nutarimą tapo vienuolikmete. Joje mokėsi 617 mokinių, juos mokė 35 pedagogai. 1952-–1953 m. įvestas privalomas septynerių metų mokymas. Mokiniai  taip pat buvo mokomi dviem pamainom, nes trūko patalpų. 1954 m. mokykla įsikuria pilyje. 1958 m. įvestas privalomas aštuonerių metų mokymas. 1965 m. rugsėjo 1 d. mokykla iš pilies persikėlė į naujai pastatytas patalpas Prezidento gatvėje. Tuo metu mokėsi 2000 mokinių, todėl 1966 m. pristatytas priestatas. 1965 m. direktoriaus A. Masanduko ir matematikos mokytojo R. Barščiausko pastangomis sudaryta matematinio profilio klasė. 1976 m. švietimo ministerija, įvertinusi pasiektus rezultatus, mokykloje įsteigė sustiprinto matematikos mokymo klases 8–12 klasėse. 1970 m. mokykloje sustiprintas piešimo mokymas 1–9 klasėse, veikęs iki 1990 m. 1976-1986 m. įvestas profilinis darbinis mokymas 9–12 klasėse. 1980–1981 m. mokykloje buvo 41 klasė, kurioje mokėsi 1443 mokiniai ir dirbo 77 mokytojai. 1990–1991 m. mokyklą lankė 1127 mokiniai, kuriuos mokė 75 mokytojai. 2000–2001 m. mokėsi 1444 mokiniai, dirbo 102 pedagoginiai darbuotojai. 1996 m. spalio 16 d. Tauragės rajono Tarybos sprendimu  mokyklai suteiktas Martyno Mažvydo vardas. Nuo 2001 m. rugsėjo 1 d. Martyno Mažvydo vidurinė mokykla reorganizuota į Tauragės gimnaziją ir Martyno Mažvydo pagrindinę mokyklą. Ją lankė 1201 mokinys, dirbo 88 pedagogai, buvo sukomplektuotos 46 klasės. 2002 m. mokykla tapo Martyno Mažvydo pagrindine mokykla, nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. Tauragės Martyno Mažvydo progimnazija. 2002 m. mokiniai susibūrė į parlamentą „Mažvydiečiai“, kurį sudarė klasių seniūnai ir tarybos nariai. 2013 m. rugsėjo 1 d. mokykla tapo Tauragės Martyno Mažvydo progimnazija.  Nuo 2003 m.  5 respublikos mokyklas, pavadintas Martyno Mažvydo vardu, jungia draugystės ir bendradarbiavimo projektas „Mes –  mažvydiečiai“. Šių mokyklų susitikimai vyksta iki šiol.

 Progimnazija 100-metį pasitinka aukštais mokinių akademiniais, kūrybiniais, sportiniais pasiekimais, aiškiomis vertybinėmis nuostatomis.