Veiklos sritys

IKIMOKYKLINIS IR PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

Ikimokyklinis ugdymas įstaigoje vykdomas pagal įstaigos individualią ikimokyklinio ugdymo programą, kurią parengė progimnazijos  pedagogai. 

Priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų prašymu ir jei tokį ugdymą reglamentuoja pedagoginių psichologinių tarnybų, teisės aktų nustatyta tvarka įvertinę  vaiko brandą mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Priešmokyklinio ugdymo trukmė – vieneri metai.

Programa orientuota į vaiko poreikių tenkinimą. Vaiko poreikis turėti geras socialines, edukacines vystimosi sąlygas yra vienas pagrindinių ir su vaiko amžiumi nesikeičiančių interesų. Atsižvelgiant į individualius, specialiuosius poreikius, siekiame tenkinti pagrindinius vaiko poreikius: saugumo, aktyvumo, žaidimo, bendravimo, bendradarbiavimo, pažinimo, saviraiškos.
•    Poreikis jaustis saugiai. Vaikas gali jaustis saugus, pradžioje būdamas suaugusiųjų globoje, palaipsniui ir pats mokosi saugoti save.
•    Poreikis judėti. Vaikas nuolat juda, bėgioja, sportuoja, laipioja judėjimui, aktyviai veiklai skirtose zonose, mankštos kambaryje, lauko aikštelėse.
•    Poreikis žaisti. Kiekviena vaikas turi galimybę žaisti su jam patinkančiais žaislais, pasirinkti žaidimo vietą, draugus. Žaisdamas jis išreiškia savo socialinę patirtį, bendrauja.
•    Poreikis bendrauti. Vaikas nori būti gerbiamas, kitų pripažintas, kaip turintis savitų gabumų, vertingų savybių, išlikti savitu, skirtingu nuo kitų.
•    Poreikis patenkinti savo smalsumą. Tenkindamas savo smalsumą, vaikas kaupia žinias, tikslina turimus daiktų vaizdiniu, veikia aplinkoje su įvairiais daiktais, kartu plečia savo žodyną. Vaikas nori viską paliesti, pajausti todėl, kad jo saviti mokymosi metodai.
•    Poreikis būti savarankiškam. Vaikas nori pats savarankiškai valgyti, rengtis, pasirinkti veiklą, priemones, žaislus.

 

PRADINIS UGDYMAS

Pradinis ugdymas teikiamas nuo septynerių metų arba, jeigu tėvai pageidauja ir vaikas pasirengęs, ir anksčiau. Mokymasis pagal pradinio ugdymo programą trunka ketverius metus. Baigę programą mokiniai įgyja pradinį išsilavinimą.

1–4 klasių mokinių pasiekimai ir pažanga pažymiais nevertinama – vertinama individuali vaiko pažanga. Mokiniams tokia informacija pateikiama žodžiu arba trumpai aprašant jų konkrečius pasiekimus. Trimestrų ir mokslo metų pabaigoje atliekamas apibendrintas vertinimas nurodant 

Nuo antros klasės mokiniai renkasi, kuri kalba bus pirmoji užsienio kalba ir jos mokosi įgyvendinant formaliojo švietimo programą.

Mokinių pasiekimai baigus pradinio ugdymo programą tikrinami Standartizuotais testais.

 

PAGRINDINIS UGDYMAS

Progimnazijoje įgyvendinama privalomos pagrindinio ugdymo programos I dalis – ketveri mokymo(si) metai. Programa įgyvendinama 5-8 klasėse.

Nuo 6 klasės mokiniai privalomai mokosi pasirinktos antrosios užsienio kalbos (vokiečių ar rusų).

Baigus pagrindinio ugdymo I dalies programą mokinių pasiekimai yra tikrinami Standartizuotais testais. Toliau yra galimybė tęsti mokymąsi kitose savivaldybės pagrindinėse mokyklose ar gimnazijose, taip pat derinti pagrindinio ugdymo programą su profesinių gebėjimų ugdymu Tauragės profesinio rengimo