Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarka

Vaikų priėmimo į ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupes ir pirmąsias klases tvarka

Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijoje vykdomas vaikų priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes ir pirmąsias klases vadovaujantis Tauragės rajono savivaldybės ,,Dėl priėmimo į Tauragės rajono bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše, patvirtintame 2021 m. vasario 17 d. Nr. 1–51, žemiau pateiktais kriterijais:

<...> 10. Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai.

11. Vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai, priimamas pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą. Vaikas gali būti priimamas pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą vienais metais anksčiau, jei vaiko tėvų (globėjų) sprendimu jis buvo pradėtas ugdyti pagal priešmokyklinio ugdymo programą anksčiau (kai tais kalendoriniais metais sueina 5 metai). <...>

15. Pirmumo teise į bendrojo ugdymo mokyklas mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, pradinio ugdymo programą priimami mokiniai, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje (žemiau pateiktos tvarkos 1 priedas). <...>

17. Į likusias laisvas vietas klasėse (grupėse) gali būti priimti asmenys, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje: pirmumo teise priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys ir iš artimiausios mokyklos teritorijos. <...>

26. Priėmimas į priešmokyklinio ugdymo grupes ir į pirmas pradinio ugdymo klases organizuojamas centralizuotai:

26.1. vaikus, lankančius Tauragės rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio arba priešmokyklinio  ugdymo grupes, iki einamųjų metų balandžio 1 d. Centralizuoto vaikų registravimo elektroninė programa (toliau – elektroninė programa) automatiškai perkelia į mokyklų priešmokyklinio ugdymo grupes (pagal deklaruotą gyvenamąją vietą) arba į  tos mokyklos, kurioje lankė priešmokyklinio ugdymo grupę, pirmas pradinio ugdymo klases;

26.2. vaiko tėvai (globėjai) prašymus dėl papildomo priėmimo teikia Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriui elektroniniu būdu, prisijungę prie www.epaslaugos.lt), nuo einamųjų metų balandžio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.:

26.2.1 dėl vaikų, nelankiusių Tauragės rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio arba priešmokyklinio ugdymo grupių,  priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes (pagal deklaruotą gyvenamąją vietą);

26.2.2. dėl vaikų priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupių (ne pagal deklaruotą gyvenamąją vietą) arba pirmų pradinio ugdymo klasių (norintys patekti į kitą mokyklą, nei lankė priešmokyklinę grupę) laisvas vietas;

26.2.3. dėl vaikų priėmimo per mokslo metus į laisvas vietas esančiose priešmokyklinio ugdymo grupėse ir pirmose pradinio ugdymo klasėse prašymai priimami nuo rugsėjo 1 d. iki mokslo metų pabaigos.

27. Prašyme turi būti nurodyta:

27.1. vaiko vardas, pavardė, gimimo metai, asmens kodas, gyvenamoji vieta;

27.2. pageidaujama lankyti mokykla, pageidaujamas vaiko priėmimo laikas (metai ir mėnuo);

27.3. duomenys, kuriais remiantis yra teikiami prioritetai priimant vaiką į mokyklą;

27.4. tėvų (globėjų) kontaktiniai duomenys;

27.5. sutikimą, kad duomenys būtų renkami iš kitų valstybinių registrų.

28. Tėvų (globėjų) prašymus, naudodamasis elektronine programa, registruoja Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas Tauragės rajono savivaldybės administracijos specialistas.

29. Prašymai registruojami nuolat, laikantis eilės pagal prašymo registracijos datą.

30. Elektroninės programos eilių sudarymo principas ir eiga:

30.1. eilės sudaromos automatiškai;

30.2. programa kiekvienai mokyklai sudaro po atskirą eilę, asmenis surašo pagal asmens turimus prioritetus;

30.3. vienas asmuo gali būti įrašytas į visas eiles, tačiau, patekęs į kurios nors mokyklos sąrašą, jis yra išbraukiamas iš visų eilių. Savo prašyme nurodęs, kad „tenkintų kelios mokyklos, paliekant konkrečios mokyklos eilėje“, patekęs į kurios nors mokyklos sąrašą, jis nebus išbrauktas iš pasirinktos (vienos) mokyklos eilės;

30.4. asmuo, lankantis vieną mokyklą ir laukiantis kitos mokyklos eilėje, atsiradus laisvai vietai, yra įspėjamas apie galimą perkėlimą iš vienos mokyklos į kitą ir jam suteikiamas trijų darbo dienų terminas apsispręsti dėl perkėlimo. Asmuo apie savo apsisprendimą per tris darbo dienas raštu turi informuoti lankomos mokyklos vadovą, šis – Tauragės rajono savivaldybės administracijos specialistą, dirbantį su elektronine programa.

31. Centralizuotai priimtus vaikus į klases/grupes paskirsto mokykla, vadovaudamasi mokyklos direktoriaus patvirtinta tvarka ir kriterijais.

32. Asmens priėmimas mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio, įforminamas rašytine mokymo sutartimi 2 egzemplioriais, kurioje aptariami mokyklos ir asmens įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės ir sutarties  nutraukimo  sąlygos.

33. Švietimo santykiai prasideda nuo mokinio pirmos mokymosi dienos. Mokymo sutartys sudaromos iki pirmos mokymosi dienos. <...>

Peržiūrėti visą dokumentą... 

Papildomai konsultacija teikiama tel. +370 446 62492, el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  kreipiantis į direktoriaus pavaduotoją ugdymui Aušrą Bambalienę.


Priėmimo į Tauragės rajono savivaldybės
bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo
1 priedas

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOS PASKIRTIS, VYKDOMOS UGDYMO PROGRAMOS IR PRISKIRTA APTARNAVIMO TERITORIJA 

 3. Tauragės Martyno Mažvydo progimnazija, bendroji progimnazija, vykdanti  ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį:

Tauragės miesto gatvės: Kranto g., Jūros g. (nuo Dariaus ir Girėno iki T. Ivanausko gatvės), T. Ivanausko g. (poriniai numeriai), Tauro g., Skalbyklos g., Pilaitės g., Pirmūnų g., V. Kudirkos g., Jaunimo g., Partizanų g., Islandijos g. (nuo T. Ivanausko g.), Birutės g.  (nuo Dariaus ir Girėno g. iki V. Kudirkos g.), Spaustuvės g., Strazdo g., Dariaus ir Girėno g. (visi numeriai nuo  Jūros upės tilto iki Gedimino g., neporiniai numeriai nuo Gedimino g. iki Bernotiškės g., visi numeriai nuo Bernotiškės g., iki Ramiosios g.), Gedimino g. (iki Tvenkinio g. poriniai numeriai), Tvenkinio g., K. Jauniaus g. (visi numeriai nuo Gedimino g. iki M. Mažvydo g., neporiniai numeriai nuo M. Mažvydo g. iki Tiesos g.), Tiesos g. (neporiniai numeriai nuo K. Jauniaus g. iki K. Donelaičio g.), Poškos g. (nuo Gedimino g. iki Tiesos g.), K. Donelaičio g. (visi numeriai nuo Gedimino g. iki Tiesos g., neporiniai numeriai nuo Tiesos g. iki Daržų g.), Daržų g. (neporiniai numeriai nuo Tiesos g. iki J. Tumo-Vaižganto g.), J. Bretkūno g., Martyno Mažvydo g. (visi numeriai nuo Prezidento g. iki K. Jauniaus g., neporiniai numeriai nuo K. Jauniaus g. iki Tvenkinio g.), J. Tumo-Vaižganto g. (visi numeriai nuo Gedimino g. iki Daržų g., neporiniai numeriai nuo Daržų g. iki Stoties g.), Prezidento g. (nuo Stoties g. iki Gedimino g.), Žemaitės g. (iki Gedimino g.), Aušros g., Aušros takas, Vytauto g. (nuo K. Jauniaus iki T. Ivanausko g.), Bažnyčių g., Gintaro g., Vasario 16-osios g., Respublikos g., Stoties g. (neporiniai numeriai nuo Bažnyčių g. iki J. Tumo-Vaižganto g.), Veterinarijos g., P. Šemetos g., Pušyno g., Gimtinės g., Bočių g., Tėviškės g., P. Joniko g., Rydštato g., J. Kruopo g. (nuo T. Ivanausko iki Dariaus ir Girėno g.), S. Daukanto g. (nuo T. Ivanausko iki Dariaus ir Girėno), J. Navasaičio g., Beržės g., M. Mačernio g., J. Mažeikos g., Ramioji g. (nuo T. Ivanausko iki Dariaus ir Girėno), A. Klenickio g., J. Semionovo g., K. Jankausko g., Skaudvilės g., Kauno g., Pūtvės g., Karšuvos g., Jotvingių g., Skalvių g., Raseinių g., Santakos g., Pamiškių g. (neporiniai numeriai nuo Bernotiškės g.),

Kaimai: Juodpetriai, Molupis, Joniškė, Lapurvis, Beržė.

Mūsų progimnazijos aptarnaujamą teritoriją galite pamatyti:

https://taurage.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=cb5d6a4ebf6b400898e20af39383fa16