ES mokyklu aprupinimasES  paramos projektas „MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS“.

Tauragės Martyno Mažvydo progimnazija  dalyvauja įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 6950880,43 Eur.

Projekto trukmė: 28 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2019 m. liepos 22 d.)

Daugiau informacijos apie projektą rasite:

https://www.sac.smm.lt/projektai-ir-programos/projektai/vykdomi-projektai/es-projektai/

http://www.vedlys.smm.lt/

Valensijos mokyklose įgyta įvairiapusės patirties

 

Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos įgyvendinamas Erasmus+ projektas ,,Išmani mokykla – išmanus mokinys“ atvėrė puikias galimybes susipažinti su Ispanijos švietimo sistema. Valensijoje vykusio darbo stebėjimo vizito, kurį organizavo Ispanijos mokymų įmonė „Esmovia“,  metu įvairiapusės patirties įgyta keturiose įvairaus tipo mokyklose.

Ispanijos švietimo sistema yra palanki vaikui, šeimai. Dažniausiai vaikai lanko tą mokyklą, kuri yra arčiausiai namų pateikdami gyvenamąją vietą liudijantį dokumentą. Ikimokyklinis mokymas (Educación Infantil) privalomas nuo 3 iki 6 metų, pradinę mokyklą (Educación Primaría) lanko nuo 6 iki 12 metų, privalomą vidurinį išsilavinimą (Educación Secundaía Obligatoría) turi įgyti nuo 12 metų iki 16, o nuo 16 iki 18 metų vidurinis išsilavinimas (Bachillerato) yra laisvai pasirenkamas ir jis privalomas, jei ketinama stoti į universitetą. Vaikai iki trejų metų gali lankyti vaikų darželį. Dažnai tėvams tenka rinktis privatų darželį, kadangi valstybiniame sektoriuje neužtenka vietų. Labai palanku yra tai, jog vaikas mokykloje pradėjęs lankyti ikimokyklinę grupę, šioje įstaigoje gali tęsti mokymąsi iki kol įgis vidurinį arba profesinį išsilavinimą. Daugelyje ugdymo įstaigų tėvų informavimas apie vaiko kompetencijas vykdomas individualiai. Mokslo metų pradžioje pasikvietus tėvus į mokyklą prie apskrito stalo bendraujant klasės vadovui, vaikui ir tėvams aptariamos einamųjų metų veiklos, planuojami pasiekimai.

Valensijoje yra daug privačių mokyklų, kurias remia ir valstybė, bei valstybinių mokyklų. Visoms mokykloms, kurių mokslo metai prasideda rugsėjo 10 d. ir baigiasi birželio viduryje, būdinga bendra tendencija - išsiskirti tam tikra pakraipa. Lankytasi IES Belenguer Dalmau mokykloje, kurioje sustiprinta dailė, IES Barri del Carme mokymo įstaiga išsiskyrė sustiprintu muzikos mokymu. Lankytose mokyklose (išskyrus privačias) nėra valgyklų, kuriose mokiniai galėtų pietauti. Maisto vaikai nešasi iš namų arba pietauja arti mokyklos esančiose įvairiose maitinimo įstaigose. Valensijos mokyklose pamokų trukmė 50 arba 55 min., tarp pamokų nėra pertraukų poilsiui. Pasibaigus pamokai mokiniai turi tik keletą minučių, skirtų pakeisti mokomojo dalyko kabinetą. Įdomu tai, jog Valensijoje mokiniai mokosi 4 kalbų: ispanų, katalonų kalbos Valensijos tarme, anglų, prancūzų. Mokinių žinios vertinamos tik semestro pabaigoje parašius atsiskaitomuosius testus.

Įdomiausia ir spalvingiausia buvo Centro Educativo Juan Comenius mokykla. Į ją vaikai priimami nuo 3 metų ir būtent šioje ugdymo įstaigoje gali įgyti profesinį išsilavinimą. Mokykloje įrengta daug jaukių erdvių vaikų poilsiui, pavyzdžiui, vidiniame kiemelyje puikuojasi sukurtas gana didelis amfiteatras. Iš kitų mokymo įstaigų ji išsiskyrė ir požiūriu į informacines technologijas. Nuo 6 iki 10 klasės kiekvienas mokinys turi būti įsigijęs planšetinį kompiuterį ir tai yra jo svarbiausia mokymo priemonė per visų dalykų pamokas. Visas šių mokinių ugdymas vyksta naudojant elektroninius vadovėlius, užduotis atliekant įvairiais IT įrankiais ir t.t. 11–12 kl. ugdymas vėl tampa tradicinis, kadangi mokytojai nėra įsitikinę, ar mokiniai taip pat puikiai pasiruoštų egzaminams, jeigu mokytųsi interaktyviu būdu. Džiugino mokytojų ir mokinių pagarbūs, labai šilti santykiai.

Valensija sužavėjo ir stulbinančia architektūra: bulių kautynių arena, Valensijos katedra, Torres de Serranos vartais, šiuolaikiniu mokslo ir meno miesto statinių kompleksu, aikštėmis, paplūdimiu, skalaujamu Viduržemio jūros. Be galo malonu buvo lankytis Port Saplaya miestelyje ir pamatyti „mažąją Veneciją“, apsuptą ryškiaspalvių namų, išskirtinių augalų ir jachtų. Aplankytas didžiausias visoje Europoje akvariumas, supažindinantis su viso pasaulio jūrine ekosistema. Jame galima pamatyti 45 tūkst. rūšių vandens gyvūnų ir augalų. Nuostabiausias jausmas užplūdo lankantis Bioparke – naujos kartos zoologijos sode, tiksliai kopijuojančiame Afrikos ir pietryčių Azijos gamtines zonas. Tai ne zoologijos sodas, o rojaus kampelis, iš kurio neįmanoma išeiti be galybės įamžintų gyvūnų gyvenimo akimirkų.

Aušra Bambalienė,

Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vizitas Portugalijoje įgyvendinant ERASMUS + projektą

Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijoje tęsiamas  ERASMUS + projekto „Išmani mokykla - išmanus mokinys“ įgyvendinimas. Į kvalifikacijos kėlimo kursus, kurie vyko Portugalijos pietuose esančiame Sesimbros mieste, spalio 6 dieną vyko anglų kalbos mokytojos: Rima Skulskienė, Aida Melninkaitienė.

Kompetencijų tobulinimas Kroatijoje

 

Tauragės Martyno Mažvydo progimnazija, įgyvendindama projektą ,,Išmani mokykla – išmanus mokinys“ pagal Erasmus + programą, suteikė galimybę mokytojams ir specialistams kelti kvalifikaciją užsienio šalyse. Dalyvaudama progimnazijos projekte pasirinkau  intensyvius mokymus Kroatijoje ,,Informacinės technologijos ugdymo veiklose“ tikėdamasi patobulinti savo skaitmenines kompetencijas ir sužinoti, kaip įvairias informacines technologijas efektyviau panaudoti ugdymo veiklose, mokymosi tobulinimui. Teorinės, praktinės pamokos ir pristatymai, paremti geros praktikos pavyzdžiais, diskusijomis ir patirčių palyginimais, kursuose pranoko asmeninius lūkesčius.

Mūsų pasaulis yra gausiai prisotintas neapčiuopiamos informacijos, todėl aktyvioje ir modernioje visuomenėje yra vertinamas virtualusis raštingumas, specifiniai skaitmeniniai įgūdžiai, kurie padeda pasiekti, įvertinti, analizuoti gausią paveikslėlių, žodžių, garsų informaciją. Vaikai su informacinėmis technologijomis susipažįsta jau ankstyvajame amžiuje, tad supratimas ir gebėjimas jomis naudotis yra gyvybiškai svarbus įgūdis.  Skaitmeninis raštingumas šiame laikmetyje yra neišvengiamas kaip skaitymas ir rašymas. 

Kursų metu ypatingas dėmesys buvo skiriamas skaitmeninių praktinių įgūdžių tobulinimui, profesinių gebėjimų didinimui, naudojant ugdymo veiklose programines įrangas bei įvairias nemokamas internetinio turinio valdymo priemones, įrankius. Juose įgyta patirtis suteikia didesnį pasitikėjimą pamokoje naudojant informacines technologijas, kuriant, redaguojant vaizdo pamokas, apdorojant įvairią skaitmeninę informaciją. Kroatijoje visų kursų dalyvių iniciatyva sukurta virtualaus bendravimo ir bendradarbiavimo platforma, skatins ateities partnerystę ir įsijungimą į bendrus projektus,  stiprinančius Europos mokytojų bendradarbiavimą.

Ligita Tamašauskienė,
Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos
pradinių klasių mokytoja

Darbo stebėjimo vizitas Prancūzijoje

     Darbo stebėjimo vizitas (pagal Erasmus+ programą)  vyko  Prancūzijoje Soissono  Leonardo da Vinči licėjuje (Valstybinė vidurinė).

Mokykloje mokosi 15-19 metų mokiniai. Mokykla kaip administracinis vienetas - viena, bet ją sudaro: gimnazija, profesinė vidurinė mokykla ir  jaunimo mokykla (pagal mūsų struktūrą). Licėjuje mokosi apie 600 vaikų įvairių tautybių, rasių, tikėjimų... Jie turi specialią programą 14 – 18 metų  pažeidžiamos grupės vaikams,  kurie anksčiau metė mokyklą. Norima leisti jiems dalyvauti įprastose mokymosi ar mokymo programose. Šitie mokiniai dvi savaites mokosi, dvi savaites dirba praktikoje. Kai kurie iš jų tęsia studijas.  Siekiama, kad kuo daugiau jaunų žmonių mokytųsi, o ne valkatautų. Tokia programa yra prancūzų švietimo sistemos dalis (Skills +) jauniems žmonėms, kurie išeina iš mokyklos  nesuvokdami,  kokios  karjeros norėtų  siekti, ir turi menką išsilavinimą. Ir nors jie turi nedaug įgūdžių, yra iš probleminių šeimų bei patys turi didelių problemų, šie paaugliai daro pažangą. Tačiau norima tokios programos atsisakyti, nes ji labai daug kainuoja.
Mokyklos teritorija labai didelė ir joje daug žalių zonų, erdvių tiek aktyviam, tiek pasyviam mokinių poilsiui. Labai turtinga, moderni mokymo bazė. Mokykloje veikia parduotuvė (šios mokyklos išskirtinis bruožas), kurioje mokiniai pigiau gali įsigyti priemonių mokymuisi, reikalingų darbo įrankių ir pan. Bibliotekoje vyksta tiek įvairūs mokymai, tiek pamokos, tiek informacijos paieška. Mokykla dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose ir europiniuose projektuose. Tiek mokiniai, tiek mokytojai , dalyvaujantys juose, turi užsiėsimus, kurių metu ruošiasi vizitams, tobulina, gilina kalbos žinias, rengia pristatymus, o jiems padeda mokytojai, savo sričių specialistai.

Teko stebėti biologijos, matematikos, anglų, ispanų, italų kalbų, techninės anglų kalbos, matematikos ir IT, fizikos- chemijos pamokas, projektines veiklas ERASMUS+ ir Čikaga bibliotekoje, vykome pažiūrėti mokinių sportinės veiklos į laisvalaikio ir poilsio parką. Vieną dieną per mėnesį mokiniai savo noru gali rinktis pamokas ar sportinę veiklą.

Visos pamokos prasideda neatvykusių ar pavėlavusių mokinių pažymėjimu dienyne. Su jais dirba atskira 3-jų specialistų  komanda, kuri aiškinasi priežastis, kontaktuoja su tėvais, nes vaikai privalo lankyti mokyklą. Kartais tokie mokiniai paliekami valanda ilgiau mokykloje, joje dirba, turi atlikti daugiau pratimų, tvarko licėjaus teritoriją. Mokiniai, kurie mokosi prastai, nepaliekami kurso kartoti, tik nebetenka galimybės studijuoti toliau.

Pamokose tiek mokiniai, tiek mokytojai dirba ramiai, be įtampos, jaučiasi laisvai, improvizuoja, daug patyriminės veiklos. Labai dažnai per pamoką dirba po du mokytojus. Klasėse daugiausia mokosi 15-16 mokinių, yra užsiėmimų, kurie vedami ir 3-4 mokiniams.

Mokykloje dirba apie 100 mokytojų : 50 % vyrų ir 50 % moterų. Labai daug jaunų. Pradedantis mokytojas uždirba apie 1400 eur, o didesnį darbo stažą turintys gauna 2000 eurų  ir daugiau.

Prancūzijoje viso vizito metu nuoširdžiai , svetingai ir atsakingai mumis rūpinosi  mūsų licėjaus biologijos mokytojas Adrien Blet. Užteko laiko ir kultūrinei- pažintinei veiklai. Pabuvojome Soissone Respublikos aikštėje, žymiojoje Fernand Marquigny turgavietėje , apsilankėme  Soisson Šv. Jono vienuolyne , Soisson Katedroje , St Leger vienuolyne ir muziejuje bei kriptoje de l'Abbaye Saint-Medard. Nuvykome į Laon miestą, aplankėme  Sant – Martin vienuolyno bažnyčią , Laon („Laono Dievo Motinos“) katedrą. Adrien dėka turėjome galimybę išvysti  Vauklairo abatijos griuvėsius ir vienuolyno vaistažolių sodą, De la Malmaison fortą, I-ojo pasaulinio karo paskutinio mūšio vietą.

Mokytoja Jolanta Kasiliasukienė, Vida Baltrušaitienė.