Pradinių klasių mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas

Bendrosios nuostatos

Šis pradinių klasių mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas reglamentuoja vertinimo susitarimus Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos pradinių klasių metodinėje grupėje ir taikomos dorinio ugdymo, lietuvių kalbos, anglų kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo, dailės ir technologijų, muzikos, kūno kultūros pamokose.

Aprašas paremtas remiantis "Pradinio ugdymo bendrąją programa", patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr.  ISAK-2433; "2013-2014 ir 2014-2015 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendruoju ugdymo planu", patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-460; Pradinių klasių mokinių pasiekimų ir pažangos metodinėmis rekomendacijomis...

Peržiūrėti visą dokumentą...