TAURAGĖS MARTYNO MAŽVYDO  PROGIMNAZIJA

PROGIMNAZIJOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Progimnazijos darbo tvarkos taisyklės - progimnazijos bendruomenės darbą reglamentuojantis dokumentas. Šios taisyklės apibrėžia bendruosius darbo santykių principus ir elgesio normas tarp mokyklos vadovų, pedagogų, kitų mokyklos darbuotojų, mokinių, jų tėvų (globėjų).

2. Progimnazija yra vaikų ir jaunimo ugdymo įstaiga, teikianti  priešmokyklinį, ikimokyklinį, pradinį ugdymą, pagrindinio ugdymo I dalį. Ji savo veiklą grindžia LR Konstitucija, Švietimo ir kitais įstatymais, Vaiko teisių konvencija, LR Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, progimnazijos nuostatais ir šiomis darbo tvarkos taisyklėmis.
3. Progimnazija ugdymo procese vadovaujasi bendrąjį išsilavinimą teikiančiu ugdymo planu,   Bendrosiomis programomis, Valstybės nustatytais išsilavinimo standartais.

Peržiūrėti visą dokumentą...