Paskatinimai ir apdovanojimai

2022 metais Tauragės rajono savivaldybės mero padėkos raštu apdovanoti:             

 • Roma Krapavickienė, Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė, už kryptingą ugdomąjį darbą ir puikius mokinių pasiekimus rajone.
 • Vida Milkintienė, Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros  mokytoja metodininkė, už kryptingą ugdomąjį darbą ir puikius mokinių pasiekimus rajone.                
 • Ramutė Gavėnienė, Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė, už kryptingą patyriminį ugdomąjį darbą, puikius mokinių pasiekimus rajone ir atsakingą darbą progimnazijos veiklos įsivertinimo procese.
 • Rasvita Skrodenienė, Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė, už kryptingą patyriminį ugdomąjį darbą, puikius mokinių pasiekimus rajone ir atsakingą darbą progimnazijos veiklos įsivertinimo procese.
 • Inga Urbanavičienė, Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos pradinių klasių vyresnioji mokytoja, už aktyvų ugdymo(si) metodų taikymą ir puikius mokinių pasiekimus rajone.
 • Vilma Venckienė, Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos bibliotekos vedėja, vyresnioji neformaliojo vaikų švietimo ir  žmogaus saugos mokytoja, už organizuojamą kūrybinę veiklą progimnazijoje, rajone bei respublikoje.

2022 metais Lietuvos Respublikos Seimo padėkos raštu 

 • Vaida Abromavičienė, Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos logopedė, už vykdomą švietėjišką veiklą mokykloje, rajone bei respublikoje ruošiantis įtraukiojo ugdymo modelio įgyvendinimui.
 • Aida Melninkaitienė, Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė, už aktyvią metodinę veiklą organizuojant renginius, dalyvaujant projektinėje veikloje bei puikius mokinių pasiekimus rajone, respublikoje. 

2022 metais Tauragės rajono savivaldybės švietimo ir sporto skyriaus vedėjos padėkos raštu apdovanoti:

 • Aušra Bambalienė, Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, už rezultatyvią veiklą kuriant rajono atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo gaires.

2020 metais Tauragės rajono savivaldybės mero padėkos raštu apdovanoti:

 • Pradinių klasių mokytoja metodininkė Ligita Tamašauskienė – „Už kryptingą informacinių technologijų diegimą pradiniame ugdyme, inovatyvų ir kruopštų projektinį darbą bei puikius mokinių pasiekimus rajone, respublikoje“.
 • Pradinių klasių mokytoja metodininkė Gražina Martinavičienė – „Už kūrybišką projektinės veiklos įgyvendinimą, kryptingą ugdomąjį darbą bei puikius mokinių pasiekimus rajone, respublikoje“.
 • Pradinių klasių mokytoja metodininkė Nerija Piliukaitienė – „Už sėkmingą tarptautinių eTwinning projektų parengimą ir įgyvendinimą progimnazijoje, kryptingą ugdomąjį darbą bei puikius mokinių pasiekimus rajone“.
 • Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Jolanta Kasiliauskienė – „Už kryptingą ir nuoseklų ugdomąjį darbą bei puikius mokinių pasiekimus rajone“.
 • Istorijos mokytoja metodininkė Vilija Valuckienė – „Už kūrybišką ugdomąjį darbą, kryptingą dalyvavimą projektinėje veikloje, mokinių vertybių nuostatų ir etninio tapatumo ugdymą progimnazijoje“.
 • Informacinių technologijų mokytojas Vaidas Trumpaitis – „Už naujų iššūkių įveikimą – kryptingą virtualios mokymo aplinkos Google For Education diegimą – prisidedant prie progimnazijos tobulėjimo“.
 • Technologijų mokytoja metodininkė Daiva Danienė – „Už kūrybinį darbą organizuojant respublikinius konkursus – parodas bei puikius mokinių pasiekimus rajone ir respublikoje“.
 • Rusų, vokiečių kalbų mokytoja metodininkė Lina Ugianskienė – „Už aktyvią metodinę veiklą organizuojant renginius, dalyvaujant projektinėje veikloje bei puikius mokinių pasiekimus rajone ir respublikoje“.
 • Socialinė pedagogė metodininkė Reda Jakštienė – „Už kryptingą socialinės pagalbos organizavimą mokykloje, nuoširdų dėmesį mokinių problemoms ir jų sprendimą, bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, projektinę veiklą, kruopštų ir atsakingą kasdienį darbą“.

2020 metais Tauragės rajono savivaldybės švietimo ir sporto skyriaus vedėjo padėkos raštu apdovanoti:

 • Pradinių klasių mokytoja metodininkė Rasa Paulauskienė – „Už aktyvų ugdymo(si) metodų taikymą ir puikius mokinių pasiekimus rajone, respublikoje“.
 • Pradinių klasių mokytoja metodininkė Gražina Žilienė – „Už aktyvių ugdymo(si) metodų taikymą ir puikius mokinių pasiekimus rajone, respublikoje“.

2020 metais Tauragės rajono savivaldybės pedagogų skatinimo premija įteikta:

 • Informacinių technologijų mokytoja metodininkė Sigita Macienė.

2019 metais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro padėkos raštu apdovanoti:

 • Logopedė metodininkė Rūta Kaminskienė – „Už nuoširdų ir atsakingą pedagoginį darbą“.
 • Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Gražina Mėlinauskienė – „Už kryptingą ir kūrybišką vadybinę bei pedagoginę veiklą“.
 • Muzikos vyresn. mokytoja Adolfina Peldžiuvienė – „Už nuoširdų ir atsakingą pedagoginį darbą“.
 • Priešmokyklinio ugdymo vyresn. pedagogė Valerija Statkienė – „Už nuoširdų ir atsakingą pedagoginį darbą“.

2019 metais Tauragės rajono savivaldybės mero padėkos raštu apdovanoti:

 • Pradinių klasių mokytoja metodininkė Ramutė Gavėnienė  - ,,Už kryptingą ugdomąjį darbą bei puikius mokinių pasiekimus rajone“.
 • Matematikos mokytoja metodininkė Lina Zobėlienė - ,,Už puikius mokinių matematikos pasiekimus rajone“.
 • Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Aušra Bambalienė - „Už dėmesį mokinių mokymosi poreikiams ir stiliams, tinkamą ugdomosios veiklos formų parinkimą“.

2018 metais Tauragės rajono savivaldybės mero padėkos raštu apdovanoti:

 • Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Jolanta Kasiliauskienė - ,, Už  aktyvią metodinę  veiklą, dalyvavimą projektuose, už nuolatinę ir veiksmingą sąveiką su mokiniais, pagalbos teikimą  mokiniams“.
 • Biologijos mokytoja metodininkė Rima Lebrikienė  - ,,Už kūrybingą, rezultatyvią pedagoginę veiklą, puikų mokinių parengimą, nuoširdų darbą vaiko gerovės komisijoje teikiant pagalbą mokiniams‘‘.
 • Anglų kalbos mokytoja metodininkė Aida Melninkaitienė – „Už puikius mokinių pasiekimus tarptautiniuose ir rajoniniuose konkursuose, olimpiadose, bei už patirties sklaidą mokslinėse-praktinėse konferencijose rajono, užsienio pedagogams“.
 • Pradinių klasių mokytoja metodininkė  Rasa Urbutienė - ,,Už atsakingą ir kruopštų ugdomąjį darbą bei puikius mokinių pasiekimus rajone, respublikoje“ .
 • Kūno kultūros mokytojas ekspertas Jonas Sabutis  - ,,Už aukštus mokinių sportinius pasiekimus savivaldybėje ir respublikoje. Kiekvieno mokinio skatinimą siekti aukščiausio jam įmanomo lygio“.
 • Kūno kultūros mokytoja metodininkė  Rasa Savickienė - ,, Už aukštus mokinių sportinius pasiekimus savivaldybėje ir respublikoje. Kiekvieno mokinio skatinimą siekti aukščiausio jam įmanomo lygio“.

2017 metais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro padėkos raštu apdovanoti:

 • Anglų kalbos mokytoja metodininkė Janina Bajorienė  - „Už kryptingą metodinę veiklą, aktyvų mokinių dalyvavimą ir pasiekimus konkursuose, olimpiadose, mokinių vertybinių nuostatų ugdymą, nuoširdų ir atsakingą kasdienį darbą“.   
 • Bibliotekininkė Aldona Bernotaitė – „Už kryptingą mokyklos bibliotekos darbo organizavimą, nuoširdų dėmesį ir pagalbą mokinių poreikiams, mokinių vertybinių nuostatų ugdymą, nuoširdų ir atsakingą kultūrinį ir pedagoginį darbą“.    
 • Fizikos mokytoja metodininkė Dalija Ramanauskienė – „Už kryptingą ir kūrybišką veiklą ugdant mokinių gamtamokslines kompetencijas, veiksmingą IKT naudojimą ugdomojoje veikloje, bendravimo ir bendradarbiavimo kultūros puoselėjimą, kryptingą metodinę veiklą, nuoširdų ir atsakingą kasdienį darbą

TAURAGĖS MARTYNO MAŽVYDO PROGIMNAZIJOS 
mokytojai apdovanoti 2016 metų spalio 4 dieną, Mokytojo dienos proga

 Tauragės rajono Mero padėkomis:

 • Ligita Tamašauskienė - už inovatyvų, atsakingą ir kruopštų ugdomąjį darbą bei puikius mokinių pasiekimus rajone, respublikoje.  
 • Judita Prialgauskaitė - už tarptautinių projektų rengimą, inovatyvų ugdomąjį darbą bei puikius mokinių pasiekimus rajone, respublikoje.
 • Sigita Macienė - už kruopštų informacinių technologijų diegimą, aktyvų ugdomąjį darbą bei mokinių pasiekimus rajone, respublikoje.

Tauragės rajono švietimo skyriaus vedėjo padėka: 

 • Daiva Danienė - už atsakingą ir kruopštų ugdomąjį darbą bei puikius mokinių pasiekimus rajone, respublikoje.