Mokinių priėmimo mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas I dalį tvarka

Mokinių priėmimo mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programos I dalį tvarka

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir  Tauragės  rajono  savivaldybės  tarybos  2018 m. balandžio 25 d. Nr. 1–109 sprendimu, vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai, priimamas pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą (1 klasė). Vaikas gali būti priimamas pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą vienais metais anksčiau, jei vaiko tėvų (globėjų) sprendimu jis buvo pradėtas ugdyti pagal priešmokyklinio ugdymo programą anksčiau (kai tais kalendoriniais metais sueina 5 metai).

 Mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos I dalį (5 klasę) priimami mokiniai, baigę pradinio ugdymo programą bei pateikę mokyklos direktoriui jų išsilavinimą liudijančius dokumentus.

Pirmumo teise į bendrojo ugdymo mokyklas mokytis pagal pradinio ugdymo programą ir pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį priimami mokiniai, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje (priėmimo tvarkos 1 priedas).

Vaiko tėvai (globėjai) prašymus dėl vaikų priėmimo mokytis pagal pradinio ugdymo  programą, pagrindinio ugdymo programos I dalį mokyklos direktoriui pateikia prašymą (rašomas progimnazijos raštinėje pateikiant vaiko gimimo liudijimą) bei sutikimą, kad duomenys būtų renkami iš kitų valstybinių registrų.

Prašymai ir dokumentai mokytis naujais mokslo metais priimami nuo einamųjų metų kovo 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Į likusias laisvas vietas mokiniai gali būti priimami nuo einamųjų metų birželio 1 d. Per mokslo metus mokiniai priimami į laisvas vietas esančiuose klasių komplektuose. 

Detalesnė informacija pateikiama Priėmimo į Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše, patvirtintame Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. 1–109.

Peržiūrėti visą dokumentą...

Papildoma informacija teikiama tel. 8 446 62492 kreipiantis į direktoriaus pavaduotoją

ugdymui Aušrą Bambalienę.